Wednesday, 2 May 2012

বসন্তৰ ৰং


কোৱাচোন বসন্তৰ ৰং কেনেকুৱা...?
জানো উত্তৰ নিদিয়া ।
বসন্তৰ ৰং নদীৰ গভীৰতাৰ দৰে
জাকৰুৱা গাভৰুৰ হাঁহিৰে ভৰা মুখৰ দৰে..
ঠিক....তোমাৰ দৰে ।        

No comments:

Post a Comment